ประวัติของคณะฯ

วันที่ 1 ตุลาคม 2546 คณะอนุกรรมการสถาบันประจำมหาวิทยาลัย
(อ.ก.ม.) เห็นชอบให้จัดตั้ง คณะใหม่ คือคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ (ชื่อเดิมของคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร) โดยแยกออกจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เดิม

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • Address:99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง
    จ.พิษณุโลก 65000
  • Phone:055964949
  • Email: info_bec@nu.ac.th

โปรแกรมการเรียนการสอนออนไลน์ (E-Learning)
คุณสมบัติของ MS Teams
1.สร้างทีมเป็นกลุ่ม Project/e-Classroom
2.กำหนดวัน-เวลา/ส่งงาน/การ้บาน/Assignment/Quiz และตรวจให้คะแนนอัตโนมัติได้
3.ใช้ MS Planner,Ms Office,Ms OneNotes, และ MS Whiteboard ร่วมกันใน team ได้
4.ทำ Video Conference ได้ถึง 250 คนถ่ายทอดสดพร้อมแชร์หน้าจอ หรือเลือกเฉพาะแอฟ เช่น ถ่ายทอดสด Power Point เป็นต้น
5.ใช้งานได้ทั้ง ผ่าน Web และติดตั้ง Application บนอุปกรณ์ทุกเทมเพลทฟอร์ม
สามารถใช้งานได้ที่
คู่มือการใช้งาน
Youtube

[Live] - การจัดประชุม Online ด้วย Microsoft Teams และ Google Meet วันที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 13.00-16.00 น.[Live] - การจัดการเรียนการสอน ด้วย Microsoft Teams + Forms โดย ดร.สรพงค์ สุขเกษม วันที่ 20 เมษายน 2563 เวลา 9.00 น.- 12.00 น.