ประวัติของคณะฯ

วันที่ 1 ตุลาคม 2546 คณะอนุกรรมการสถาบันประจำมหาวิทยาลัย
(อ.ก.ม.) เห็นชอบให้จัดตั้ง คณะใหม่ คือคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ (ชื่อเดิมของคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร) โดยแยกออกจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เดิม

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • Address:99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง
    จ.พิษณุโลก 65000
  • Phone:055964949
  • Email: info_bec@nu.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์

อพท. เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย "นวัตกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อยกระดับหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านจังหวัดสุโขทัยสู่การเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก"

      องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ภายใต้กรอบวิจัย "นวัตกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อยกระดับหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านจังหวัดสุโขทัยสู่การเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก"

ทุนสนับสนุนโครงการละ 20,000 บาท

ปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย 25 พ.ค.65
ลิ้งสำหรับโหลดแบบฟอร์ม
shorturl.at/fjBE5
ไฟล์เอกสารประกอบข่าว  

จำนวนที่เปิดข่าว 14 ครั้ง