ประวัติของคณะฯ

วันที่ 1 ตุลาคม 2546 คณะอนุกรรมการสถาบันประจำมหาวิทยาลัย
(อ.ก.ม.) เห็นชอบให้จัดตั้ง คณะใหม่ คือคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ (ชื่อเดิมของคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร) โดยแยกออกจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เดิม

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • Address:99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง
    จ.พิษณุโลก 65000
  • Phone:055964949
  • Email: info_bec@nu.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ประชาสัมพันธ์ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2561 ให้แก่นิสิตระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

     บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ประชาสัมพันธ์ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2561 ให้แก่นิสิตระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

ทั้งนี้นิสิตสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.grad.nu.ac.th/research/a_tgrant.php
หรือติดต่อได้ที่ 055 96 8835
ไฟล์เอกสารประกอบข่าว