ประวัติของคณะฯ

วันที่ 1 ตุลาคม 2546 คณะอนุกรรมการสถาบันประจำมหาวิทยาลัย
(อ.ก.ม.) เห็นชอบให้จัดตั้ง คณะใหม่ คือคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ (ชื่อเดิมของคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร) โดยแยกออกจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เดิม

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • Address:99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง
    จ.พิษณุโลก 65000
  • Phone:055964949
  • Email: info_bec@nu.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรต่อใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน Refresher Course

     ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรต่อใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน Refresher Course ในระหว่างวันที่ 2-3 ธันวาคม 2560 ณ อาคาร ปราบไตรจักร 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร

1. ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.setic.nu.ac.th/refresher-course/
2. ลงทะเบียนได้ที่ https://goo.gl/forms/ByLO1HQG3bBR39dF2