ประวัติของคณะฯ

วันที่ 1 ตุลาคม 2546 คณะอนุกรรมการสถาบันประจำมหาวิทยาลัย
(อ.ก.ม.) เห็นชอบให้จัดตั้ง คณะใหม่ คือคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ (ชื่อเดิมของคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร) โดยแยกออกจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เดิม

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • Address:99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง
    จ.พิษณุโลก 65000
  • Phone:055964949
  • Email: info_bec@nu.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร The Master รุ่นที่ 3 ของสถาบันยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก (iSAB)

     หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก (THE MASTER)
(Strategic and Appreciative Business Development Program)
เปิดรับสมัครรุ่นที่ 3 ตั้งแต่วันนี้ รับจำนวนจำกัด

THE MASTER หลักสูตรที่มุ่งสร้างนักธุรกิจที่มีความคิดสร้างสรรค์ ส่งเสริมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสร้างความยั่งยืนทางธุรกิจด้วยจริยธรรม โดยทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายแขนง ที่จะมามอบประสบการณ์ตรงให้กับผู้เข้ารับการอบรม ให้ก้าวข้ามอุปสรรคทางธุรกิจ ด้วยยุทธศาสตร์เชิงบวกอย่างเหนือชั้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.isabthailand.com