ประวัติของคณะฯ

วันที่ 1 ตุลาคม 2546 คณะอนุกรรมการสถาบันประจำมหาวิทยาลัย
(อ.ก.ม.) เห็นชอบให้จัดตั้ง คณะใหม่ คือคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ (ชื่อเดิมของคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร) โดยแยกออกจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เดิม

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • Address:99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง
    จ.พิษณุโลก 65000
  • Phone:055964949
  • Email: info_bec@nu.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ ณ อาคารเอกาทศรถ ม.นเรศวร

     ด้วยมหาวิทยาลัยกำหนดจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ ASAIHL conference 2017 ในหัวข้อ Better life Expectancy through Education, Research, and Innovation ระหว่างวันที่ 13-15 ธันวาคม 2560 ณ อาคารเอกาทศรถ ม.นเรศวร ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 055-962-383