ประวัติของคณะฯ

วันที่ 1 ตุลาคม 2546 คณะอนุกรรมการสถาบันประจำมหาวิทยาลัย
(อ.ก.ม.) เห็นชอบให้จัดตั้ง คณะใหม่ คือคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ (ชื่อเดิมของคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร) โดยแยกออกจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เดิม

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • Address:99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง
    จ.พิษณุโลก 65000
  • Phone:055964949
  • Email: info_bec@nu.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมการประชุม Model ASEM ครั้งที่ 8 ณ เมียนมาร์

     ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมการประชุม Model ASEM ครั้งที่ 8 ณ เมียนมาร์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-20 พฤศจิกายน 2560 รายละเอียดเพิ่มเติมศึกษาได้ที่ http://asef.org/projects/themes/education/4104-modelasem8