ประวัติของคณะฯ

วันที่ 1 ตุลาคม 2546 คณะอนุกรรมการสถาบันประจำมหาวิทยาลัย
(อ.ก.ม.) เห็นชอบให้จัดตั้ง คณะใหม่ คือคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ (ชื่อเดิมของคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร) โดยแยกออกจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เดิม

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • Address:99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง
    จ.พิษณุโลก 65000
  • Phone:055964949
  • Email: info_bec@nu.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการนักธุรกิจถ่ายทอดประสบการณ์ธุรกิจ (Biz Giant Talk) หัวข้อ มุ่งสู่การทำงานที่เป็นเลิศ...ด้วยพลังทีมสร้างสรรค์"

     โครงการนักธุรกิจถ่ายทอดประสบการณ์ธุรกิจ (Biz Giant Talk) หัวข้อ มุ่งสู่การทำงานที่เป็นเลิศ...ด้วยพลังทีมสร้างสรรค์"

ในวันที่ 14 กันยายน 2560 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้อง 310 อาคารปราบไตรจักร 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร
วิทยากรโดย ดร.เอกพล ณ สงขลา รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
ไฟล์เอกสารประกอบข่าว  

 

รายละเอียดโครงการ

ลงทะเบียน   รายชื่อผู้ลงทะเบียน   ผลประเมินโครงการ