ประวัติของคณะฯ

วันที่ 1 ตุลาคม 2546 คณะอนุกรรมการสถาบันประจำมหาวิทยาลัย
(อ.ก.ม.) เห็นชอบให้จัดตั้ง คณะใหม่ คือคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ (ชื่อเดิมของคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร) โดยแยกออกจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เดิม

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • Address:99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง
    จ.พิษณุโลก 65000
  • Phone:055964949
  • Email: info_bec@nu.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการแลกเปลี่ยนนิสิต ณ Changzhou University สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นโอกาสที่นิสิตจะได้เรียนรู้ภาษา วัฒนธรรม ประเพณี

     โครงการแลกเปลี่ยนนิสิต ณ Changzhou University สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นโอกาสที่นิสิตจะได้เรียนรู้ภาษา วัฒนธรรม ประเพณี ตลอดจนการใช้ชีวิตในต่างแดนและเป็นการเพิ่มขีดความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษและจีน