ประวัติของคณะฯ

วันที่ 1 ตุลาคม 2546 คณะอนุกรรมการสถาบันประจำมหาวิทยาลัย
(อ.ก.ม.) เห็นชอบให้จัดตั้ง คณะใหม่ คือคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ (ชื่อเดิมของคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร) โดยแยกออกจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เดิม

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • Address:99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง
    จ.พิษณุโลก 65000
  • Phone:055964949
  • Email: info_bec@nu.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาการเงิน

     คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาการเงิน ทั้งระดับปริญญาเอกและปริญญาโท จำนวน 5 อัตรา รายละเอียดตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

การสมัคร
1. ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.bec.nu.ac.th/bpm/download.php
2. ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง หรือส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานทางไปรษณีย์ มายัง หน่วยบุคคล
สำนักงานเลขานุการ คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 ทั้งนี้สอบถามรายละเอียด ได้ที่ หน่วยบุคคล หมายเลขโทรศัพท์ 0 5596 4819 และ 0 5596 4818
สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป คณะฯ จะดำเนินการสอบสัมภาษณ์เบื้องต้นทันที หาก
คุณสมบัติของผู้สมัครเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

ไฟล์เอกสารประกอบข่าว   ไฟล์เอกสารประกอบข่าว