ประวัติของคณะฯ

วันที่ 1 ตุลาคม 2546 คณะอนุกรรมการสถาบันประจำมหาวิทยาลัย
(อ.ก.ม.) เห็นชอบให้จัดตั้ง คณะใหม่ คือคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ (ชื่อเดิมของคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร) โดยแยกออกจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เดิม

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • Address:99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง
    จ.พิษณุโลก 65000
  • Phone:055964949
  • Email: info_bec@nu.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) สำหรับนิสิตปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2558 (ครั้งที่ 1)

      ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ประกาศให้มีการสมัครสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) สำหรับนิสิตปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2558 (ครั้งที่ 1) ระหว่างวันที่ 14-18 กันยายน 2558 และสมัครสอบล่าช้าพร้อมเสียค่าปรับ ระหว่างวันที่ 19 กันยายน-2 ตุลาคม 2558 ซึ่งนิสิตได้ลงทะเบียนสมัครสอบเรียบร้อยแล้วนั้น บัณฑิตวิทยาลัยจึงได้จัดทำประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) สำหรับนิสิตปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2558 (ครั้งที่ 1) สำหรับนิสิตปริญญาเอก ดังรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้
ไฟล์เอกสารประกอบข่าว