ประวัติของคณะฯ

วันที่ 1 ตุลาคม 2546 คณะอนุกรรมการสถาบันประจำมหาวิทยาลัย
(อ.ก.ม.) เห็นชอบให้จัดตั้ง คณะใหม่ คือคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ (ชื่อเดิมของคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร) โดยแยกออกจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เดิม

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • Address:99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง
    จ.พิษณุโลก 65000
  • Phone:055964949
  • Email: info_bec@nu.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปประมวลความรู้ สำหรับนิสิตปริญญาโท แผน ข แบบ 3 ภาคการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 (ครั้งที่ 3)

     ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร จะจัดให้มีการสอบประมวลความรู้ สำหรับนิสิตปริญญาโท แผน ข แบบ 3 ภาคการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 (คร้ังที่ 3) ในวันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2558 นั้น บัณฑิตวิทยาลัยจึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบดังเอกสารแนบ
ไฟล์เอกสารประกอบข่าว