ประวัติของคณะฯ

วันที่ 1 ตุลาคม 2546 คณะอนุกรรมการสถาบันประจำมหาวิทยาลัย
(อ.ก.ม.) เห็นชอบให้จัดตั้ง คณะใหม่ คือคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ (ชื่อเดิมของคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร) โดยแยกออกจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เดิม

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • Address:99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง
    จ.พิษณุโลก 65000
  • Phone:055964949
  • Email: info_bec@nu.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด เปิดรับสมัครนิสิตฝึกงาน ภายใต้โครงการ Siam Kubota Challenge Internship Program ตั้งแต่วันนี้ - 13 มีนาคม 2558

     บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด เปิดรับสมัครนิสิตฝึกงาน ภายใต้โครงการ Siam Kubota Challenge Internship Program ตั้งแต่วันนี้ - 13 มีนาคม 2558

คุณสมบัติ
1. นิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3
2. ศึกษาอยู่ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ บัญชี เศรษฐศาสตร์

สวัสดิการ
1. เบี้ยเลี้ยง 500 บาท/วัน
2. ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 200,000 บาท
3. ที่พัก
4. รถรับ-ส่ง ปรับอากาศ ในเขตกรุงเทพมหานคร ปทุมธานี นนทบุรี อยุธยา สระบุรี และอ่างทอง
5. สถานพยาบาล
6. ศูนย์กีฬา

ระยะเวลาการฝึกงาน
2-5 มิ.ย. 58 ปฐมนิเทศกิจกรรม Team Synergy การศึกษาดูงาน และ Farm Learning
8 มิ.ย. - 31 ก.ค. 58 ฝึกงานกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อเรียนรู้และรับประสบการณ์จริงและทำกิจกรรมกลุ่ม

รายละเอียดตามไฟล์แนบ
ไฟล์เอกสารประกอบข่าว