ประวัติของคณะฯ

วันที่ 1 ตุลาคม 2546 คณะอนุกรรมการสถาบันประจำมหาวิทยาลัย
(อ.ก.ม.) เห็นชอบให้จัดตั้ง คณะใหม่ คือคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ (ชื่อเดิมของคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร) โดยแยกออกจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เดิม

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • Address:99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง
    จ.พิษณุโลก 65000
  • Phone:055964949
  • Email: info_bec@nu.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ประชาสัมพันธ์รับสมัครนิสิตฝึกงานฤดูร้อนและสหกิจศึกษา

     บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ประชาสัมพันธ์รับสมัครนิสิตฝึกงานฤดูร้อนและสหกิจศึกษา

สายงานที่รับฝึกประสบการณ์
1. สินไหมทดแทน
2. พิจารณารับประกันภัย
3. การตลาดและงานขาย
4. บริการลูกค้า
5. เทคโนโลยีสารสนเทศ
6. บัญชีและการเงิน
7. ทรัพยากรบุคคลและงานบริหารทั่วไป
8. สื่อสารในองค์กร

คุณสมบัตินิสิต
1. นิสิตชั้นปีที่ 3 - 4
2. นิสิตจะต้องกำหนดระยะเวลาการฝึกปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 35 วันทำการ
3. นิสิตต้องปฏิบัติงานตามเวลาการทำงานปกติ คือ วันจันทร์ - วันศุกร์ (เวลา 08.30 - 17.00 น.)
4. นิสิตที่เข้ารับการฝึกงานจะต้องไม่ลงทะเบียนเรียนวิชาใด ๆ ในช่วงเวลาดังกล่าว

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
1. หนังสือขอความอนุเคราะห์เข้ารัรบการฝึกปฏิบัติงานจากสถาบันการศึกษา
2. ผลการศึกษา ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 - ภาคการศึกษาสุดท้าน ก่อนเข้ารับการฝึกปฏิบัติงาน
3. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
4. ประวัติส่วนตัว (Resume)

กำหนดวันรับสมัครและช่วงเวลาการฝึกงาน
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม - 31 มีนาคม 2558 สำหรับการฝึกงานในช่วงฤดูร้อนเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม 2558

ทั้งนี้ นิสิตที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่
หน่วยพัฒนาคุณภาพนิสิต คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
โทร. 0-5596-2095 E-mail: aunthichak@hotmail.com
ไฟล์เอกสารประกอบข่าว