ประวัติของคณะฯ

วันที่ 1 ตุลาคม 2546 คณะอนุกรรมการสถาบันประจำมหาวิทยาลัย
(อ.ก.ม.) เห็นชอบให้จัดตั้ง คณะใหม่ คือคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ (ชื่อเดิมของคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร) โดยแยกออกจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เดิม

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • Address:99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง
    จ.พิษณุโลก 65000
  • Phone:055964949
  • Email: info_bec@nu.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แนวปฏิบัติการทำวิทยานิพนธ์ พ.ศ. 2557 (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 4

     เพื่อให้การจัดทำวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย และสอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงได้กำหนดแนวปฏิบัติการทำวิทยานิพนธ์เพิ่มเติม ตามเอกสารแนบ
ไฟล์เอกสารประกอบข่าว