ประวัติของคณะฯ

วันที่ 1 ตุลาคม 2546 คณะอนุกรรมการสถาบันประจำมหาวิทยาลัย
(อ.ก.ม.) เห็นชอบให้จัดตั้ง คณะใหม่ คือคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ (ชื่อเดิมของคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร) โดยแยกออกจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เดิม

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • Address:99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง
    จ.พิษณุโลก 65000
  • Phone:055964949
  • Email: info_bec@nu.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2558

     ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย ได้จัดประชุมคัดเลือกผู้รับทุนอุดปนุนการวิจัยจากงบประมาณแผผ่นดิน สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2558 เมื่อวันที่ 20 ม.ค. 2558 นั้น บัดนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกผู้รับทุนเสริ็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนดังกล่าว โดยมีรายชื่อตามเอกสารแนบ
ไฟล์เอกสารประกอบข่าว