ประวัติของคณะฯ

วันที่ 1 ตุลาคม 2546 คณะอนุกรรมการสถาบันประจำมหาวิทยาลัย
(อ.ก.ม.) เห็นชอบให้จัดตั้ง คณะใหม่ คือคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ (ชื่อเดิมของคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร) โดยแยกออกจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เดิม

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • Address:99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง
    จ.พิษณุโลก 65000
  • Phone:055964949
  • Email: info_bec@nu.ac.th

ผู้บริหารพบบุคลากร BEC ครั้งที่ 39 ประจำเดือนพฤษภาคม 2565

     รองศาสตราจารย์ ดร.วิชญานัน รัตนวิบูลย์สม คณบดี เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมผู้บริหารพบบุคลากร BEC ครั้งที่ 39 ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 เพื่อประชาสัมพันธ์แจ้งข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวของคณะด้านต่าง ๆ ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมาให้แก่บุคลากรทุกภาคส่วนได้รับทราบ อาทิ การประกาศเปิดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ในรูปแบบ on site พร้อมยึดแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย, การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา AUN-QA และ ABEST2021 ซึ่งจะจัดขึ้นผ่านระบบออนไลน์ในช่วงเดือนสิงหาคม และ ตุลาคม 2565, งานบัณฑิตศึกษาจัดงาน The 9th National Colloquium 2022 และ BEC Postgraduate Open Day 2022, คณะได้จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ปี 2566-2570 ณ จังหวัดกาญจนบุรี, โครงการสานพลังประชารัฐด้านการพัฒนาการศึกษาพื้นฐานและด้านการพัฒนาผู้นำ CONNEXT ED “โครงการทำมาค้าขายโรงเรียน ปี 3” ที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และ การก่อสร้างหลังคาอาคารจอดรถยนต์ชั้น 3 เป็นต้น พร้อมแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น รองศาสตราจารย์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พัทธนันท์ เด็ดแก้ว อาจารย์ประจำภาควิชานิเทศศาสตร์ ได้รับตำแหน่ง “รองศาสตราจารย์” / ดร.วราวุธ ฤกษ์วรารักษ์ อาจารย์ประจำภาควิชาบริหารธุรกิจ ได้รับตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” และ ดร.ชนิดา ยาระณะ อาจารย์ประจำภาควิชาการบัญชี ได้รับตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” พร้อมร่วมอวยพรวันเกิดสำหรับผู้ที่เกิดในเดือนพฤษภาคม 2565 ขอให้ทุกท่านมีความสุข สุขภาพแข็งแรง และร่วมรับประทานอาหารกลางวัน เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุม BEC 6201คณะบริหารธุรกิจฯ

ข่าวถูกเปิดอ่าน 75 ครั้ง