ประวัติของคณะฯ

วันที่ 1 ตุลาคม 2546 คณะอนุกรรมการสถาบันประจำมหาวิทยาลัย
(อ.ก.ม.) เห็นชอบให้จัดตั้ง คณะใหม่ คือคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ (ชื่อเดิมของคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร) โดยแยกออกจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เดิม

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • Address:99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง
    จ.พิษณุโลก 65000
  • Phone:055964949
  • Email: info_bec@nu.ac.th

BEC Postgraduate Open Day 2022

     BEC Postgraduate Open Day 2022
เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.วิชญานัน รัตนวิบูลย์สม คณบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการแนะนำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ภายใต้ชื่องาน BEC Postgraduate Open Day 2022 วัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์แนะนำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาแก่ผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และโอกาสนี้ทางคณะได้รับเกียรติจากวิทยากร นางจันทร์เพ็ญ จันทนา ผู้อำนวยการผู้บริหาร Social Media & Digital Content ธนาคารไทยพาณิชย์ บรรยายพิเศษในหัวข้อ “Higher Education for Brighter Future : เรียนต่อนั้น สำคัญอย่างไร” และพบกับ Alumni พบปะพูดคุยกับศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน โดยมี ดร.ปรเมษฐ์ ดำชู ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ ดำเนินรายการร่วมกับ ดร.พันธุ์ทิพา ขวัญทองอินทร์ (ศิษย์เก่าดีเด่น ประเภท นักบริหารภาคเอกชน ประจำปี 2563) และ Online พูดคุยกับอีก 3 ท่าน ได้แก่ ดร.ดิษฐวัฒน์ โสภิตอาภาพงศ์ (ศิษย์เก่าดีเด่น ประเภท นักบริหารภาคเอกชน ประจำปี 2564)/ คุณกิตติพิชญ์ กิตติพรไพบูลย์ (นิสิตทุนพัฒนาบัณฑิตศึกษา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564) และ คุณโยษิตา ภัทรธนกอบกุล (นิสิตแลกเปลี่ยนโครงการแลกเปลี่ยน Erasmus+ ณ ประเทศโรมาเนีย)
นอกจากนี้ยังได้พูดคุยกับประธานหลักสูตรของคณะทั้ง 11 หลักสูตรในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก โดยมี ดร.ภัคจิรา นักบรรเลง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ เป็นผู้ดำเนินรายการ ร่วมพูดคุยกับประธานหลักสูตรถึงความน่าสนใจของแต่ละหลักสูตรเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้ที่สนใจเรียนในระดับที่สูงขึ้น การจัดงานในครั้งนี้จัดผ่านระบบออนไลน์ Zoom และ Facebook Live :คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร ม.นเรศวร หากท่านใดสนใจรับชมย้อนหลังสามารถเข้าไปรับชมได้ทาง FB ดังกล่าวข้างต้น

ข่าวถูกเปิดอ่าน 72 ครั้ง