ประวัติของคณะฯ

วันที่ 1 ตุลาคม 2546 คณะอนุกรรมการสถาบันประจำมหาวิทยาลัย
(อ.ก.ม.) เห็นชอบให้จัดตั้ง คณะใหม่ คือคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ (ชื่อเดิมของคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร) โดยแยกออกจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เดิม

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • Address:99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง
    จ.พิษณุโลก 65000
  • Phone:055964949
  • Email: info_bec@nu.ac.th

CONNEXT ED ปี 3 การทำมาค้าขายโรงเรียน

     โครงการสานพลังประชารัฐด้านการพัฒนาการศึกษาพื้นฐานและด้านการพัฒนาผู้นำ CONNEXT ED “โครงการทำมาค้าขายโรงเรียน ปี 3” ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร จำนวน 15 โรงเรียน ซึ่งทางโครงการฯ ได้ทำการคัดเลือกโรงเรียนที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินการกิจกรรมเป็น โรงเรียน (Best Practice) จากคณะกรรมการกลั่นกรองของโครงการ
จำนวน 2 โรงเรียน ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนโรงเรียนละ 30,000 บาท ได้แก่
1. โรงเรียนบ้านหนองขาว ตำบลบึงบัว อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร
กิจกรรม โครงการร้านตัดผมเพื่อน้อง (ตัดผมชาย และหญิง)
ผู้รับผิดชอบโครงการ ผศ.เรือนขวัญ อินทนนท์
2. โรงเรียนวัดหนองกอไผ่ ตำบลวังสำโรง อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
กิจกรรม โครงการทำมาค้าขายเค้กกล้วย
ผู้รับผิดชอบโครงการ ดร.อุดมลักษณ์ ศรีชัวชม
และทางโครงการฯ ยังคงลงพื้นที่เพื่อจัดกิจกรรมและติดตามผลการดำเนินงานหลังเสร็จสิ้นโครงการ พร้อมกับการบรรยายพิเศษและเสวนาให้ความรู้ด้านการบริการและเทคนิคการขาย และมาตรฐาน คุณภาพ สู่การเติบโตที่ยั่งยืนแก่ ครู นักเรียน และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ / มีรายได้มาจุนเจือครอบครัว สามารถนำประสบการณ์ระหว่างเรียนไปประกอบอาชีพในอนาคตได้ ซึ่งได้มีการลงพื้นที่จัดกิจกรรมและเลี้ยงอาหารกลางวันครูและ นักเรียน เพิ่มเติม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วิชญานัน รัตนวิบูลย์สม คณบดีคณะบริหารธุรกิจฯ ร่วมลงพื้นที่ในทุกโรงเรียนพร้อมด้วยวิทยากรผู้รับผิดชอบโครงการ ดังต่อไปนี้
โรงเรียนที่ 1 โรงเรียนวัดคลองคะเชนทร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร
กิจกรรม โครงการเรือนเพาะชำดอกหน้าวัว
วิทยากรโดย ดร.ชนิดา ยาระณะ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565
โรงเรียนที่ 2 โรงเรียนเมธีพิทยา ตำบลท่าฬ่อ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร
กิจกรรม โครงการเบเกอร์รี่/ขนมอบ
วิทยากรโดย ดร.สุภรวดี ตรงต่อธรรม เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565
โรงเรียนที่ 3 โรงเรียนบ้านผาเวียง ตำบลแม่สิน อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
กิจกรรม โครงการส่งเสริมผลผลิตทางการเกษตร และงานอาชีพนักเรียน เพื่อสนับสนุนอาหาร
วิทยากรโดย ดร.สุนทรีย์ ตั้งศรีวงศ์ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2565
โรงเรียนที่ 4 โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด ตำบลหนองแขม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
กิจกรรม โครงการเกษตรก้าวล้ำน้อมนำเศรษฐศกิจพอเพียง เพาะเห็ดนางฟ้า ผักไฮโดรโปนิกส์
วิทยากรโดย ผศ.ดร.พุดตาน พันธุเณร และ ดร.สุภรวดี ตรงต่อธรรม เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565
โรงเรียนที่ 5 โรงเรียนไชยะวิทยา ตำบลท่าชัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
กิจกรรม โครงการเถ่าแก่น้อย (ผลิตภัณฑ์จากน้ำอ้อยอร่อยดี มีประโยชน์)
วิทยากรโดย ผศ.จิตตินุช วัฒนะ เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565

โรงเรียนที่ 6 โรงเรียนบ้านสระโคล่ ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
กิจกรรม โครงการการแปรรูปจากเห็ดนางฟ้า
วิทยากรโดย ผศ.ดร.ร.อ.หญิงวชิรา พันธุ์ไพโรจน์ และ ดร.พิมสหรา ยาคล้าย เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565
สำหรับปัญหาและอุปสรรคที่พบในการดำเนินกิจกรรมมีดังนี้ 1) มีการโยกย้ายครูที่ดูแลโครงการฯ ทำให้กิจกรรมไม่ต่อเนื่อง 2) นักเรียนที่อยู่ในโครงการฯ จบการศึกษา และ 3) ประสบปัญหากับสถานการณ์โควิด – 19
และจากการสอบถามนักเรียนนอกจากกิจกรรมที่ทำอยู่ในปัจจุบันอยากทำกิจกรรมอะไรบ้างมีดังนี้
1) เค้กพายชีสต์/ เครปเย็น/ ขนมเปี๊ยะไข่เค็มราวา/ ขนมไดฟูกุ/ ขนมโมจิ/ โกโก้หนีบ/เบเกอร์รี่ /ขนมโดนัท/ บราวนี่/คัพเค้ก 2) ทำขนมวุ้นมะพร้าว/ ทำขนมไทย 3) ไอศครีมทอด 4) แปรรูปผลไม้ เช่น มะม่วง มะยงชิด 5) เปิดร้านกาแฟ – เครื่องดื่ม 6) ขายเสื้อผ้าออนไลน์ 7) จับจีบผ้า/จับจีบดอกไม้ 8) นักโปรแกรมเมอร์/ เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 9) ช่างไฟฟ้า / ช่างแอร์ / ช่างยนต์ / ช่างซ่อม / ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 10) นักบัญชี 11) ดนตรีสากล เช่น กีต้า กลอง 12) รำนาฎศิลป์ และ 13) สนับสนุนด้านกีฬา เช่น ฟุตบอล ข้อมูลที่ได้จากการสอบถามดังกล่าว ทางโครงการจะนำไปเป็นฐานข้อมูลต่อไป


ข่าวถูกเปิดอ่าน 47 ครั้ง