ประวัติของคณะฯ

วันที่ 1 ตุลาคม 2546 คณะอนุกรรมการสถาบันประจำมหาวิทยาลัย
(อ.ก.ม.) เห็นชอบให้จัดตั้ง คณะใหม่ คือคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ (ชื่อเดิมของคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร) โดยแยกออกจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เดิม

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • Address:99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง
    จ.พิษณุโลก 65000
  • Phone:055964949
  • Email: info_bec@nu.ac.th

อบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วย Google Forms และ Microsoft Forms

     หน่วยบุคคล จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ในโครงการพัฒนาบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร หัวข้อ การสร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วย Google Forms และ Microsoft Forms วัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมทักษะความรู้เกี่ยวกับการสร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วย Google Forms และ Microsoft Forms ให้แก่บุคลากรสายสนับสนุน และเพิ่มเครื่องมือในการนำไปประยุกต์ใช้จัดทำงานวิจัยสถาบันและการปฏิบัติงานประจำวิทยากรโดย ดร.สรพงค์ สุขเกษม ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 ณ ห้อง BEC 3203

ข่าวถูกเปิดอ่าน 53 ครั้ง