ประวัติของคณะฯ

วันที่ 1 ตุลาคม 2546 คณะอนุกรรมการสถาบันประจำมหาวิทยาลัย
(อ.ก.ม.) เห็นชอบให้จัดตั้ง คณะใหม่ คือคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ (ชื่อเดิมของคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร) โดยแยกออกจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เดิม

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • Address:99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง
    จ.พิษณุโลก 65000
  • Phone:055964949
  • Email: info_bec@nu.ac.th

ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2565

     เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565 งานกิจการนิสิต จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2565 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านทาง Facebook Live : กิจการนิสิตฯ BEC NU วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพแก่นิสิต ให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการสมัครงานและทำงานในอนาคต และยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้นิสิตมีความมั่นใจสามารถก้าวไปสู่โลกของการทำงานได้ เริ่มต้นการกล่าวแสดงความยินดี โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิชญานัน รัตนวิบูลย์สม คณบดี พร้อมด้วย หัวหน้าภาควิชา 5 ภาควิชา ทั้งนี้ได้มีการสัมภาษณ์ศิษย์เก่าของคณะ จากหลากหลายอาชีพ เพื่อแบ่งบันประสบการณ์การทำงาน เทคนิคการสมัครงาน และการเริ่มต้นทำธุรกิจหรืออาชีพอิสระ ได้แก่
1. คุณวีระพงษ์ อาตมา (Executive HR Business Partner Business Partner 3 ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
2. คุณพันธุ์ทิพา ขวัญทองอินทร์ (กรรมการผู้จัดการ บริษัท เพาเวอร์พลัส ครีเอชั่น จำกัด)
3. คุณณัฐวัตร บุญจิระสวัสดิ์ (YouTuber ช่อง SATANGMEDIA ช่องข่าวการเงินและสวัสดิการแห่งรัฐ)

ข่าวถูกเปิดอ่าน 74 ครั้ง