ประวัติของคณะฯ

วันที่ 1 ตุลาคม 2546 คณะอนุกรรมการสถาบันประจำมหาวิทยาลัย
(อ.ก.ม.) เห็นชอบให้จัดตั้ง คณะใหม่ คือคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ (ชื่อเดิมของคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร) โดยแยกออกจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เดิม

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • Address:99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง
    จ.พิษณุโลก 65000
  • Phone:055964949
  • Email: info_bec@nu.ac.th

BEC สัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ปี 2566-2570

     เมื่อวันที่ 7-8 เมษายน 2565 คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร นำบุคลากรได้แก่คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน เดินทางไปสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2566-2570 ณ เทวมันตร์ทรา รีสอร์ท แอนด์สปา จังหวัดกาญจนบุรี
วันที่ 7 เมษายน 2565 จัดทำการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT) ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วิชญานัน รัตนวิบูลย์สม คณบดี เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ พร้อมมอบนโยบายการบริหารและพัฒนาคณะ พร้อมด้วย ดร.สุกิจ ขอเชื้อกลาง รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา ให้ข้อมูลจุดแข็งและจุดอ่อนแผนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.2565-2566 ต่อด้วยการทำ SWOT ของคณะโดยมี ดร.วราวุธ ฤกษ์วรารักษ์ / ดร.อดิศักดิ์ โชติธรรมธรา อาจารย์ประจำภาควิชาบริหารธุรกิจ และ นางสาวศศิณัฏฐ์ นิติวรรัตน์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะ เป็นผู้เรียบเรียง โดยมีบุคลากรทุกภาคส่วนร่วมระดมสมองและวิเคราะห์ SWOT เพื่อนำข้อมูลที่ได้ในครั้งนี้ไปต่อยอดให้เห็นเป็นรูปธรรมต่อไป
วันที่ 8 เมษายน 2565 รับฟังการบรรยายในหัวข้อ “การพัฒนาทรัพยากรบุคคล : แนวทางสู่ความสำเร็จขององค์กร” โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.นิรมล สุธรรมกิจ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผ่านระบบออนไลน์
ต่อจากนั้นมีการแบ่งกลุ่มตามภาควิชาและหน่วยงาน เพื่อร่วมกันพิจารณาจัดทำแผนกลยุทธ์ แผนกิจกรรมและตัวชี้วัดความสำเร็จในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล แผนพัฒนารายบุคคล พร้อมวิเคราะห์ความต้องการอัตรากำลังบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน เพื่อนำแผนดังกล่าวไปดำเนินการต่อไป


ข่าวถูกเปิดอ่าน 152 ครั้ง