ประวัติของคณะฯ

วันที่ 1 ตุลาคม 2546 คณะอนุกรรมการสถาบันประจำมหาวิทยาลัย
(อ.ก.ม.) เห็นชอบให้จัดตั้ง คณะใหม่ คือคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ (ชื่อเดิมของคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร) โดยแยกออกจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เดิม

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • Address:99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง
    จ.พิษณุโลก 65000
  • Phone:055964949
  • Email: info_bec@nu.ac.th

ผู้บริหารพบบุคลากร ครั้งที่ 12 วันที่ 20 ก.ย. 62

     คณะผู้บริหารนำโดย ผศ.ดร.วิชญานัน รัตนวิบูลย์สม คณบดี เป็นประธานพูดคุย ทักทายและแจ้งข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวของคณะให้แก่บุคลากรทุกภาคส่วนได้รับทราบในการพบปะประชาคมชาว BEC ในเดือนกันยายน 2562 เพื่อให้ทุก ๆ คน ได้มาพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยน แชร์ประสบการณ์เรื่องราวต่าง ๆ ระหว่างกัน พร้อมกับรับประทานอาหารร่วมกัน โอกาสนี้ยังได้ร่วมอวยพรวันเกิดสำหรับผู้ที่เกิดในเดือนกันยายน 2562 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562

ข่าวถูกเปิดอ่าน 171 ครั้ง