ประวัติของคณะฯ

วันที่ 1 ตุลาคม 2546 คณะอนุกรรมการสถาบันประจำมหาวิทยาลัย
(อ.ก.ม.) เห็นชอบให้จัดตั้ง คณะใหม่ คือคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ (ชื่อเดิมของคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร) โดยแยกออกจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เดิม

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • Address:99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง
    จ.พิษณุโลก 65000
  • Phone:055964949
  • Email: info_bec@nu.ac.th

รางวัลชมเชย RD Camp 2019 วันที่ 13-16 ก.ย. 62

     นิสิตคณะบริหารธุรกิจฯ คว้ารางวัลจากโครงการค่ายเขียนแผนการตลาดด้านภาษี RD Camp 2019 เป็นการประกวดผลงานแผนธุรกิจ ตอน ชุมชนนิยมค้าออนไลน์ จัดโดยกรมสรรพากร ซึ่งในปี 2562 มีทีมเข้าแข่งขันจาก 14 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ จำนวน 98 ทีม โดยคณะบริหารธุรกิจฯ ได้ส่งนิสิตเข้าแข่งขันประกอบด้วยนิสิตจากสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ ดังนี้ 1) นางสาวธัญชนก ล้อสมทรัพย์ 2) นางสาวกันต์ภรณ์ จันทร์ธนบุษกร 3) นางสาววทันยา อุดทา 4) นายวรวุฒิ ทองปั้น และ 5) นายพงศธร มิคะนุช และคว้ารางวัลชมเชย การเขียนแผนการตลาดด้านภาษี นอกจากนี้ยังคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 Photo challengeและตอบคำถามทางด้านภาษี ในโครงการเดียวกัน โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา ได้แก่ 1) ดร.ศิรัตน์ สนชัย อาจารย์ประจำภาควิชาการบัญชี 2) ดร.รัฐพล ไชยรัตน์ 3) ดร.เมสิริณ ขวัญใจ อาจารย์ประจำภาควิชานิเทศศาสตร์ 4) ดร.ดาลิน อาภัสระวิโรจน์ และ 5) ดร.กฤชชา ยาวิเศษ อาจารย์ประจำภาควิชาบริหารธุรกิจ ระหว่างวันที่ 13-16 กันยายน 2562 ณ จังหวัดนครนายก

ข่าวถูกเปิดอ่าน 90 ครั้ง