ประวัติของคณะฯ

วันที่ 1 ตุลาคม 2546 คณะอนุกรรมการสถาบันประจำมหาวิทยาลัย
(อ.ก.ม.) เห็นชอบให้จัดตั้ง คณะใหม่ คือคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ (ชื่อเดิมของคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร) โดยแยกออกจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เดิม

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • Address:99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง
    จ.พิษณุโลก 65000
  • Phone:055964949
  • Email: info_bec@nu.ac.th

ต้อนรับนักเรียนเข้าทัศนศึกษาจากจังหวัดสุโขทัย วันที่ 19 ก.ย. 62

     คณะบริหารธุรกิจฯ ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม และ โรงเรียนอุดมดรุณี จังหวัดสุโขทัยจำนวน 150 คน โดยมี ผศ.ดร.ภาวรรณ กรกชมาศ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวต้อนรับ พร้อมแนะนำหลักสูตรที่คณะได้เปิดทำการเรียนการสอน พร้อมด้วย นางสาวสุจิตรา ทรงปราโมทย์ เจ้าหน้าที่หน่วยบริการการศึกษา ให้ข้อมูลเรื่องการรับเข้า TCAS Portfolio รอบที่ 1 พร้อมกันนี้ได้นำนักเรียนเยี่ยมชมสถานที่ภายในคณะ ได้แก่ ห้องปฏิบัติการการเรียนการสอนชั้น 3 ห้องสตูดิโอ ห้อง Set ศูนย์การเรียนรู้การลงทุน และพาชมบริเวณรอบอาคารคณะบริหารธุรกิจ พร้อมถ่ายภาพหมู่เป็นที่ระลึก เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 อาคารคณะบริหารธุรกิจฯ

ข่าวถูกเปิดอ่าน 104 ครั้ง