ประวัติของคณะฯ

วันที่ 1 ตุลาคม 2546 คณะอนุกรรมการสถาบันประจำมหาวิทยาลัย
(อ.ก.ม.) เห็นชอบให้จัดตั้ง คณะใหม่ คือคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ (ชื่อเดิมของคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร) โดยแยกออกจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เดิม

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • Address:99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง
    จ.พิษณุโลก 65000
  • Phone:055964949
  • Email: info_bec@nu.ac.th

BEC in Focus การปรับตัวของ SMEs: 2020 วันที่ 17 ก.ย. 62

     หน่วยบริการวิชาการ จัดโครงการ BEC in Focus หัวข้อ โลกก้าวไป SMEs ไทยพร้อมหรือยังกับการปรับตัวของ SMEs: 2020 วัตถุประสงค์การจัดโครงการเพื่อให้ผู้ประกอบการ SMEs สร้างความพร้อมและแสวงหาโอกาสใหม่ ๆ จากกระแสโลกที่จะเกิดขึ้นในปี 2020 และสร้างเกราะป้องกันให้ SMEs ไทยอยู่รอด และเตรียมพร้อมเผชิญกับความท้าทายทั้งปัจจัยภายในประเทศ และต่างประเทศ ไม่ว่าจะด้านการเมือง เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว กฎกติกาใหม่การค้าโลก สภาพสังคม ภัยธรรมชาติ ฯลฯ สิ่งเหล่านี้ ล้วนแต่ทำให้ SMEs ไทยต้องพยายามปรับตัวเพื่ออยู่รอดให้ได้ กล่าวรายงานการจัดโครงการโดย ผศ.ดร.วิชญานัน รัตนวิบูลย์สม คณบดี ประธานกล่าวเปิด โดย ศ.ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร หัวข้อโลกก้าวไป SMEs ไทยพร้อมหรือยังกับการปรับตัวของ SMEs: 2020 ได้รับเกียรติจากวิทยากร คุณสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้มาพูดถึงทิศทางการปรับตัวของ SMEs ในปัจจุบันในด้านต่าง ๆ รวมถึงเทคนิคการดำเนินธุรกิจในสถานการณ์ปัจจุบัน โดยมีผู้ประกอบการจากหลากหลายสาขาวิชาชีพ รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมรับฟัง พร้อมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประเด็นคำถามต่าง ๆ ที่น่าสนใจ เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562 ณ อาคารปราบไตรจักร 2 ห้อง 311

ข่าวถูกเปิดอ่าน 106 ครั้ง