ประวัติของคณะฯ

วันที่ 1 ตุลาคม 2546 คณะอนุกรรมการสถาบันประจำมหาวิทยาลัย
(อ.ก.ม.) เห็นชอบให้จัดตั้ง คณะใหม่ คือคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ (ชื่อเดิมของคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร) โดยแยกออกจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เดิม

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • Address:99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง
    จ.พิษณุโลก 65000
  • Phone:055964949
  • Email: info_bec@nu.ac.th

รางวัลระดับดีเด่น Thesis Innovation Award 2019 วันที่ 4 ก.ย. 62

     Thesis Innovation Award 2019 โครงการจัดประกวดวิทยานิพนธ์และผลงานนิสิตบัณฑิตศึกษา “ประกวดและเผยแพร่นวัตกรรมจากวิทยานิพนธ์สู่สังคม” 2562 จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งในปีนี้มีนิสิตของคณะได้รับรางวัลดังนี้ 1. นางสาวประภาพร แสนยากุล นิสิตปริญญโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและจิตบริการ ได้รับรางวัลระดับดีเด่น ระดับปริญญาโท กลุ่มสังคมศาสตร์ วิทยานิพนธ์เรื่อง "การสื่อความหมายจิตวิญญาณท้องถิ่นเพื่อการท่องเที่ยวผ่านนิเวศพิพิธภัณฑ์ของประเทศไทย" โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา ดร.เพชรศรี นนท์ศิริ 2. นายพงศธร ดวงดาว นิสิตปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MBA ได้รับรางวัลระดับดี ระดับปริญญาโท กลุ่มสังคมศาสตร์ วิทยานิพนธ์เรื่อง "ปัจจัยเชิงสาเหตุของคุณภาพการบริการที่มีผลต่อความตั้งใจในการใช้บริการอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ของผู้บริโภค ในเขตภาคเหนือตอนล่าง" โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา ดร.กนกกาญจน์ เสน่ห์ นมะหุต 3. นางสาวธิดารัตน์ เสาร์เรือน นิสิตปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MBA ได้รับรางวัลชมเชย ระดับปริญญาโท กลุ่มสังคมศาสตร์ วิทยานิพนธ์เรื่อง “การวิเคราะห์แบบจำลองเชิงโครงสร้างของการตัดสินใจเลือกใช้บริการศูนย์ดูแลในกลุ่มเบบี้บูมเมอร์” โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา ดร.กนกกาญจน์ เสน่ห์ นมะหุต เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 ณ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ข่าวถูกเปิดอ่าน 69 ครั้ง