ประวัติของคณะฯ

วันที่ 1 ตุลาคม 2546 คณะอนุกรรมการสถาบันประจำมหาวิทยาลัย
(อ.ก.ม.) เห็นชอบให้จัดตั้ง คณะใหม่ คือคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ (ชื่อเดิมของคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร) โดยแยกออกจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เดิม

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • Address:99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง
    จ.พิษณุโลก 65000
  • Phone:055964949
  • Email: info_bec@nu.ac.th

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 แข่งขันตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์ 2562 วันที่ 5-6 ก.ย. 62

     ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ได้ส่งนิสิตเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2562 จัดโดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) การจัดแข่งขันวัตถุประสงค์เพื่อต้องการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ให้กับนิสิต/นักศึกษา โดยเน้นการสนับสนุนให้เกิดความรู้ความเข้าใจด้านเศรษฐกิจ การคลัง การเงิน เศรษฐกิจระหว่างประเทศและการประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งการแข่งขันครั้งนี้ นายอานนท์ สุกสัก นิสิตภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประจำปี 2562 โดยมีอาจารย์ณัฐวุฒิ คงลำพันธุ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา การแข่งขั้นครั้งนี้มีตัวแทนมหาวิทยาลัยที่ผ่านเข้ารอบ 5 คนสุดท้ายได้แก่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทางคณะขอแสดงความยินดีและขอชื่นชมมา ณ ที่นี้ เมื่อวันที่ 5-6 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมป๋วย อึ้งภากรณ์ ชั้น 7 สศค. กรุงเทพฯ

ข่าวถูกเปิดอ่าน 92 ครั้ง