ประวัติของคณะฯ

วันที่ 1 ตุลาคม 2546 คณะอนุกรรมการสถาบันประจำมหาวิทยาลัย
(อ.ก.ม.) เห็นชอบให้จัดตั้ง คณะใหม่ คือคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ (ชื่อเดิมของคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร) โดยแยกออกจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เดิม

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • Address:99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง
    จ.พิษณุโลก 65000
  • Phone:055964949
  • Email: info_bec@nu.ac.th

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์การทำงาน วันที่ 2 ก.ย. 62

     งานบุคคลจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานระหว่างคณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน นิสิต และศิษย์เก่า โดยมี ผศ.ดร.วิชญานัน รัตนวิบูลย์สม คณบดีเป็นประธาน พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิตและศิษย์เก่า เข้าร่วมงานประชุมและรับฟังการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานและการดำรงชีวิตในมหาวิทยาลัยนเรศวรตั้งแต่เริ่มเข้าทำงานจนครบวาระเกษียณอายุราชการ โดย รศ.ดร.มาฆะสิริ เชาวกุล อาจารย์ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์ เป็นผู้เล่าและถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานต่าง ๆ มากมายและให้แนวคิดดีๆ ในการทำงาน การทำวิจัย พร้อมกันนี้ได้เชิญหัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ผศ.ดร.พุดตาน พันธุเณร กล่าวความรู้สึกที่ได้ร่วมงานกัน และ ผศ.ดร.วนาวัลย์ ดาตี้ กล่าวความรู้สึกในฐานะลูกศิษย์ที่ได้รับการถ่ายทอดเทคนิคการเป็นนักวิจัยจากท่าน พร้อมร่วมถ่ายภาพหมู่กับศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน บรรยากาศเป็นไปด้วยความสุข เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562 ณ อาคารคณะฯ BEC ชั้น 6 (6203)

ข่าวถูกเปิดอ่าน 154 ครั้ง