ประวัติของคณะฯ

วันที่ 1 ตุลาคม 2546 คณะอนุกรรมการสถาบันประจำมหาวิทยาลัย
(อ.ก.ม.) เห็นชอบให้จัดตั้ง คณะใหม่ คือคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ (ชื่อเดิมของคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร) โดยแยกออกจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เดิม

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • Address:99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง
    จ.พิษณุโลก 65000
  • Phone:055964949
  • Email: info_bec@nu.ac.th

ร่วมพิธีเปิดหลักสูตร The Master 5 วันที่ 30 ส.ค. 62

     ผศ.ดร.วิชญานัน รัตนวิบูลย์สม คณบดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.พนมสิทธิ์ สอนประจักษ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตฯ และ ดร.วรเดช ณ กรม รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ เข้าร่วมพิธีเปิดหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์เชิงบวกรุ่นที่ 5 (The Master) จัดโดยสถาบันยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก (Institute of Strategic and Appreciative Business-iSAB) ภายใต้ความร่วมมือระหว่างบริษัท ไอ.ซี.ซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และ มหาวิทยาลัยนเรศวร วัตถุประสงค์เพื่อสร้างนักธุรกิจ และนักบริหารให้มียุทธศาสตร์ที่เป็นแนวคิดเชิงบวกในการบริหารธุรกิจหรือบริหารงาน จัดขึ้นสำหรับเจ้าของธุรกิจ ทายาทธุรกิจ รวมถึงผู้บริหารขององค์กรภาครัฐและภาคเอกชน จำนวนประมาณ 99 คน โดยมีการกล่าวต้อนรับและวัตถุประสงค์ของสถาบันโดย นายบุญชัย โชควัฒนา ประธานหลักสูตร และ กล่าวต้อนรับโดย นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานสถาบัน และ กล่าวต้อนรับและเปิดอบรมหลักสูตรโดย นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม ชั้น 1 อาคารบางกองทาวเวอร์ บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร

ข่าวถูกเปิดอ่าน 125 ครั้ง