ประวัติของคณะฯ

วันที่ 1 ตุลาคม 2546 คณะอนุกรรมการสถาบันประจำมหาวิทยาลัย
(อ.ก.ม.) เห็นชอบให้จัดตั้ง คณะใหม่ คือคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ (ชื่อเดิมของคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร) โดยแยกออกจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เดิม

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • Address:99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง
    จ.พิษณุโลก 65000
  • Phone:055964949
  • Email: info_bec@nu.ac.th

เข้าหารือการเปิดหลักสูตรต่อเนื่อง ปริญญาตรี-โท วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาสวรรณ กรกชมาศ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และ ดร.สุกิจ ขอเชื้อกลาง รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและประกันคุณภาพการศึกษา เข้าหารือเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับการเปิดหลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่องปริญญาโท กับ รองศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 1) กระบวนการดำเนินงานจัดทำหลักสูตร 2) การแต่งตั้งคณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 3) โครงสร้างหลักสูตร จำนวนหน่วยกิต ทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท 4) การฝึกสหกิจ และการทำวิทยานิพนธ์ และ วิธีจัดการเรียนการสอน เป็นต้น เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ณ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ข่าวถูกเปิดอ่าน 193 ครั้ง