ประวัติของคณะฯ

วันที่ 1 ตุลาคม 2546 คณะอนุกรรมการสถาบันประจำมหาวิทยาลัย
(อ.ก.ม.) เห็นชอบให้จัดตั้ง คณะใหม่ คือคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ (ชื่อเดิมของคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร) โดยแยกออกจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เดิม

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • Address:99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง
    จ.พิษณุโลก 65000
  • Phone:055964949
  • Email: info_bec@nu.ac.th

ร่วมงานแถลงข่าว เปิดตัวสมุนไพรไทย วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560

     ผู้ช่วยศาสตราจาย์ ดร.วิชญานัน รัตนวิบูลย์สม คณบดี ร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวว่านมหาเมฆ สมุนไพรไทย จัดโดยกองบริการวิชาการและจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการกระบวนการผลิต เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560

ข่าวถูกเปิดอ่าน 198 ครั้ง