ประวัติของคณะฯ

วันที่ 1 ตุลาคม 2546 คณะอนุกรรมการสถาบันประจำมหาวิทยาลัย
(อ.ก.ม.) เห็นชอบให้จัดตั้ง คณะใหม่ คือคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ (ชื่อเดิมของคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร) โดยแยกออกจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เดิม

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • Address:99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง
    จ.พิษณุโลก 65000
  • Phone:055964949
  • Email: info_bec@nu.ac.th

Biz Giant Talk “มุ่งสู่การทำงานที่เป็นเลิศ...ด้วยพลังทีมสร้างสรรค์” วันที่ 14 ก.ย. 60

      โครงการนักธุรกิจถ่ายทอดประสบการณ์ธุรกิจ Biz Giant Talk หัวข้อ “มุ่งสู่การทำงานที่เป็นเลิศ...ด้วยพลังทีมสร้างสรรค์” เป็นการเสวนาในโอกาสคณะบริหารธุรกิจฯ ครบรอบ 14 ปี ก้าวสู่ปีที่ 15 ในปี 2560 ประธานกล่าวเปิดงาน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.รสริน ว่องวิไลรัตน์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร และกล่าวรายงานโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุจินดา เจียมศรีพงษ์ คณบดี การเสวนาในครั้งนี้เราได้รับเกียรติจากผู้มีความรู้ความสามารถประสบการณ์ตรงในการบริหารงานกับบริษัทเอกชนชั้นนำของประเทศไทยมาบอกเล่า แชร์ประสบการณ์ การบริหารงาน การทำงาน วิธีคิดในมุมมองต่างๆ ได้อย่างน่าสนใจ พร้อมกับแลกเปลี่ยนข้อคำถามระหว่างผู้เข้าร่วมและนิสิต ซึ่งสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานในอนาคตได้เป็นอย่างดี วิทยากรโดย ดร.เอกพล ณ สงขลารองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560 ณ ห้อง 310 อาคารปราบไตรจักร 2

ข่าวถูกเปิดอ่าน 246 ครั้ง