ประวัติของคณะฯ

วันที่ 1 ตุลาคม 2546 คณะอนุกรรมการสถาบันประจำมหาวิทยาลัย
(อ.ก.ม.) เห็นชอบให้จัดตั้ง คณะใหม่ คือคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ (ชื่อเดิมของคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร) โดยแยกออกจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เดิม

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • Address:99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง
    จ.พิษณุโลก 65000
  • Phone:055964949
  • Email: info_bec@nu.ac.th

นิสิตคนเก่ง คว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวดคลิปรณรงค์ วันที่ 13 ก.ย. 60

     นิสิตภาควิชานิเทศศาสตร์ คว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวดคลิปรณรงค์ เรื่องร้องเรียนในหัวข้อ “ไอดอลไทย รู้คิด รู้ใช้ โทรคมนาคม” จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ได้แก่ นายภัทรพล คล้ายเนียม, นางสาวเบญญาภา จันท์เจริญ, นางสาวจุฑาทิพย์ สนธิกุลไพศาล และ นายเกียรติศักดิ์ แก้วคูณ นิสิตภาควิชานิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 โดยมี ดร.ชุติเดช บุญโกสุมภ์ ผู้อำนวยการสำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม มอบรางวัลดังกล่าวให้แก่นิสิต เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560

ข่าวถูกเปิดอ่าน 176 ครั้ง