ประวัติของคณะฯ

วันที่ 1 ตุลาคม 2546 คณะอนุกรรมการสถาบันประจำมหาวิทยาลัย
(อ.ก.ม.) เห็นชอบให้จัดตั้ง คณะใหม่ คือคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ (ชื่อเดิมของคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร) โดยแยกออกจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เดิม

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • Address:99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง
    จ.พิษณุโลก 65000
  • Phone:055964949
  • Email: info_bec@nu.ac.th

MOU ร่วมกับ บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด วันที่ 7 ก.ย.60

     คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด เป้าประสงค์หลักในการพัฒนาประสิทธิภาพทางวิชาการและเพิ่มประสิทธิผลทางวิชาชีพให้แก่หลากหลายสาขาวิชาชีพ โดยมีขอบเขตความร่วมมือดังนี้ 1) การจัดเตรียมการให้การศึกษาผ่านประสบการณ์จริงอย่างมืออาชีพ 2) มีการจัดกิจกรรมสนับสุนนการเรียนการสอน การเสริมทักษะแก่นิสิต ให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน 3) ร่วมมือในด้านงานวิจัย การฝึกอบรม และการให้บริการกิจกรรมทางวิชาชีพ 4) ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ 5) ร่วมสหกิจศึกษาในการส่งนิสิตเข้าร่วมฝึกงานเพื่อหาประสบการณ์จริง โดยมีประธาน รองศาสตราจารย์ ดร.สุจินดา เจียมศรีพงษ์ คณบดี เป็นประธาน ร่วมกับ นายธนยศ ครุฑระเบียบ HR Business Partner Manager บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด หลังจากลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเป็นที่เรียบร้อย ทางบริษัทลอรีอัลฯ ได้ร่วมบรรยายหัวข้อ Commercial และ Regulatory affairs พร้อมการเล่าประสบการณ์สหกิจศึกษาและประสบการณ์ทำงานร่วมกับบริษัทลอรีอัลฯ จากศิษย์เก่า เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560

ข่าวถูกเปิดอ่าน 215 ครั้ง