ประวัติของคณะฯ

วันที่ 1 ตุลาคม 2546 คณะอนุกรรมการสถาบันประจำมหาวิทยาลัย
(อ.ก.ม.) เห็นชอบให้จัดตั้ง คณะใหม่ คือคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ (ชื่อเดิมของคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร) โดยแยกออกจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เดิม

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • Address:99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง
    จ.พิษณุโลก 65000
  • Phone:055964949
  • Email: info_bec@nu.ac.th

MOU ร่วมกับ Leyte Normal University จากประเทศฟิลิปปินส์ วันที่ 6 ก.ย. 60

     คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ Leyte Normal University ประเทศฟิลิปปินส์ โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธาน พร้อมกับ Dr.Jude A.Duarte, President, Leyte Normal University, Philippines ร่วมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สุจินดา เจียมศรีพงษ์ คณบดี และ Dr.Marietta B.Manaog, Director for Extrenal Linkages โดยมีวัตถุประสงค์ในการทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วย การแลกเปลี่ยนนิสิต การแลกเปลี่ยนนักวิจัยและคณาจารย์ ความร่วมมือเกี่ยวกับโครงการงานวิจัยและงานประชุมวิชาการนานาชาติ การแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการตีพิมพ์ งานวารสาร และความร่วมมือด้านอื่น ๆ เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560

ข่าวถูกเปิดอ่าน 187 ครั้ง