ประวัติของคณะฯ

วันที่ 1 ตุลาคม 2546 คณะอนุกรรมการสถาบันประจำมหาวิทยาลัย
(อ.ก.ม.) เห็นชอบให้จัดตั้ง คณะใหม่ คือคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ (ชื่อเดิมของคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร) โดยแยกออกจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เดิม

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • Address:99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง
    จ.พิษณุโลก 65000
  • Phone:055964949
  • Email: info_bec@nu.ac.th

โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 4 ก.ย. 60

     หน่วยบริการการศึกษาระดับปริญญาตรี จัดโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2559 วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการตรวจติดตามและประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาตนเอง ต่อการดำเนินงานตามภารกิจต่าง ๆ ของคณะ และการบริหารจัดการภายในองค์กรในลำดับต่อไป โดยมีคณะกรรมการประเมินประกอบด้วย 1. รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวงศ์ พูนพล (ประธานกรรมการ) จาก คณะบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนมขวัญ ริยะมงคล (กรรมการ) จาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จักรกฤษณ์ สถาปนศิริ (กรรมการ) จาก คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีการสัมภาษณ์ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต และ เจ้าของกิจการ เพื่อคณะกรรมการจะได้รับฟังความคิดเห็นในมุมมองต่าง ๆ เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2560

ข่าวถูกเปิดอ่าน 248 ครั้ง