ประวัติของคณะฯ

วันที่ 1 ตุลาคม 2546 คณะอนุกรรมการสถาบันประจำมหาวิทยาลัย
(อ.ก.ม.) เห็นชอบให้จัดตั้ง คณะใหม่ คือคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ (ชื่อเดิมของคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร) โดยแยกออกจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เดิม

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • Address:99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง
    จ.พิษณุโลก 65000
  • Phone:055964949
  • Email: info_bec@nu.ac.th

พิธีไหว้ครูคณะ ประจำปีการศึกษา 2560

     สโมสรนิสิต คณะบริหารธุรกิจฯ จัดพิธีไหว้ครูคณะประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อให้นิสิตชั้นปีที่ 1–ชั้นปีที่ 4 ได้แสดงความกตัญญูกตเวทีและระลึกถึงพระคุณของครูอาจารย์ พร้อมรับฟังคำชี้แนะแนวทางในการศึกษา การดำเนินชีวิตในมหาวิทยาลัย และเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามของไทยให้ดำรงสืบไป เมื่อวันที 31 สิงหาคม 2560 ณ อาคารอเนกประสงค์

ข่าวถูกเปิดอ่าน 218 ครั้ง