ประวัติของคณะฯ

วันที่ 1 ตุลาคม 2546 คณะอนุกรรมการสถาบันประจำมหาวิทยาลัย
(อ.ก.ม.) เห็นชอบให้จัดตั้ง คณะใหม่ คือคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ (ชื่อเดิมของคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร) โดยแยกออกจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เดิม

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • Address:99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง
    จ.พิษณุโลก 65000
  • Phone:055964949
  • Email: info_bec@nu.ac.th

สร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ หัวข้อ “อบรมเชิงทฤษฏี” วันที่ 31 ส.ค. 60

      ภาควิชาการบัญชี จัดอบรมสร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ วันที่สอง หัวข้อ “อบรมเชิงทฤษฎี” เนื้อหาเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากงบการเงินเพื่อการบริหารธุรกิจ การบริหารจัดการองค์กรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงธุรกิจยุคดิจิตอล เส้นทางสู่ความสำเร็จ นักบัญชีมืออาชีพ การเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560

ข่าวถูกเปิดอ่าน 202 ครั้ง