ประวัติของคณะฯ

วันที่ 1 ตุลาคม 2546 คณะอนุกรรมการสถาบันประจำมหาวิทยาลัย
(อ.ก.ม.) เห็นชอบให้จัดตั้ง คณะใหม่ คือคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ (ชื่อเดิมของคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร) โดยแยกออกจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เดิม

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • Address:99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง
    จ.พิษณุโลก 65000
  • Phone:055964949
  • Email: info_bec@nu.ac.th

สร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ (Young & Smart Accountants) วันที่ 30 ส.ค. 60

     ภาควิชาการบัญชี จัดโครงการสร้างทักษะด้านวิชาชีพให้นิสิตสาขาการบัญชี “สร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ (Young & Smart Accountants) โดยร่วมมือกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการออกไปฝึกงานและเข้าสู่ตลาดแรงงานให้นิสิตมีทักษะเกี่ยวกับการปฎิบัติงานจริงและที่สำคัญเป็นแรงงานคุณภาพที่มีความรู้ Knowledge Workers มีความรู้ต่าง ๆ ในการประกอบวิชาชีพที่เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกันภาวการณ์แข่งขันที่เปลี่ยนไป โดยจัดขึ้น 3 วัน วันแรก หัวข้อ “การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี” เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 อาคารปราบไตรจักร14

ข่าวถูกเปิดอ่าน 165 ครั้ง