ประวัติของคณะฯ

วันที่ 1 ตุลาคม 2546 คณะอนุกรรมการสถาบันประจำมหาวิทยาลัย
(อ.ก.ม.) เห็นชอบให้จัดตั้ง คณะใหม่ คือคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ (ชื่อเดิมของคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร) โดยแยกออกจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เดิม

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • Address:99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง
    จ.พิษณุโลก 65000
  • Phone:055964949
  • Email: info_bec@nu.ac.th

หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการสื่อสาร) ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2559 วันที่ 21 ส.ค. 60

     หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการสื่อสาร) เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อเป็นการติดตามประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมด้านประกันคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร และเป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรต่อไป กรรมการผู้ประเมินโดย 1. รองศาสตราจารย์ ดร.ธนวดี บุญลือ (ประธานกรรมการ) จาก คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนมขวัญ ริยะมงคล (กรรมการ) จาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนัช กนกเทศ (กรรมการ) จาก คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีประธานหลักสูตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติมา ชาญวิชัย และคณะกรรมการดำเนินการประจำหลักสูตร ให้ข้อมูล เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560

ข่าวถูกเปิดอ่าน 193 ครั้ง