ประวัติของคณะฯ

วันที่ 1 ตุลาคม 2546 คณะอนุกรรมการสถาบันประจำมหาวิทยาลัย
(อ.ก.ม.) เห็นชอบให้จัดตั้ง คณะใหม่ คือคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ (ชื่อเดิมของคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร) โดยแยกออกจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เดิม

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • Address:99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง
    จ.พิษณุโลก 65000
  • Phone:055964949
  • Email: info_bec@nu.ac.th

สารจากคณบดี

ก่อนอื่นดิฉันขอกล่าว ยินดีต้อนรับสู่คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร (BEC) มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะ BEC เปิดสอนหลักสูตรที่ทันสมัยทั้งในระดับปริญญาตรี 8 หลักสูตร ปริญญาโท 6 หลักสูตร และ ปริญญาเอก 4 หลักสูตร ด้วยอุปกรณ์การเรียนการสอน เครื่องมือและห้องเรียนที่ทันสมัยในบรรยากาศที่อบอุ่นเป็นกันเอง

ในปี 2546 สภามหาวิทยาลัยนเรศวรได้มีมติรับรองให้มีการจัดตั้งคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ และในปี 2555 คณะได้เปลี่ยนชื่อเป็นคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร ที่มี 5 ภาควิชา ได้แก่ ภาควิชาบริหารธุรกิจ ภาควิชาท่องเที่ยว ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ภาควิชาบัญชี และภาควิชานิเทศศาสตร์ นอกจากนี้คณะมีสถานบริการการศึกษาในตลาดทุน เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ (เช่นศูนย์เรียนรู้การลงทุน (Stock Exchange of Thailand Investment Center — SET IC, สภาวิชาชีพบัญชีฯ สำนักงานสาขาพิษณุโลก (Federation of Accounting Professions — Phitsanuloke Branch), สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการจัดการการท่องเที่ยว, สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, เพื่อสร้างเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ พร้อมให้ข้อมูลแก่คณาจารย์ ผู้ประกอบการ และบุคลากรภายนอก ในการผลิตงานวิจัยรับใช้สังคม

นอกจากนี้บัณฑิตที่จบการศึกษาจากคณะฯเรา จะได้รับการเตรียมพร้อมเพื่อรับมือกับความท้าทายและการก้าวสู่การเป็นผู้นำในศตวรรษที่ 21 คณะ BEC ได้สนับสนุนการเรียนรู้ของนิสิตในรูปแบบกิจกรรม และโครงการมากมาย เช่น การแลกเปลี่ยนนิสิตทั้งในประเทศและต่างประเทศ และการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับนิสิตต่างชาติจาก 9 ประเทศในทวีปเอเชียที่กำลังศึกษาอยู่กับคณะ BEC ด้วย

คณะ BEC มุ่งมั่นในความเป็นเลิศทางด้านการเรียนการสอน การเรียนรู้ การวิจัย และการก้าวเข้าสู่ระดับนานาชาติ คณาจารย์ในคณะมีผลงานตีพิมพ์อย่างต่อเนื่องและถ่ายทอดประสบการณ์จากงานวิจัยสู่ห้องเรียนเพื่อให้เนื้อหาการเรียนการสอนทันสมัยอยู่ตลอดเวลา นอกจากนี้คณะ BEC ยังสนับสนุนให้นิสิตระดับปริญญาโทและเอกได้มีโอกาสเข้าร่วมเสวนาในเวทีระดับโลกในต่างประเทศ อีกทั้งคณะฯยังมุ่งมั่นเข้าสู่คุณภาพการเรียนการสอน การจัดหลักสูตรให้เข้าสู่การรับรองมาตรฐานในระดับสากล เช่นบางหลักสูตรระดับปริญญาตรี ผลักดันก้าวสู่การรับรองมาตรฐานสู่ระดับอาเซียน AUNQA ในระดับปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ได้รับการรับรองเรียบร้อยแล้วในระดับสากล ABEST21 และในระดับคณะ มุ่งมั่นเข้าสู่การรับรองมาตรฐานสากลในระดับนานาชาติ AACSB เป็นต้น

คณะ BEC ตั้งมั่นที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ในทุกศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรที่เปิดสอนสู่การพัฒนาชุมชนและประเทศชาติ โดยความร่วมมือจากภาครัฐและองค์กรธุรกิจทั้งในและต่างประเทศในรูปแบบของการเป็นที่ปรึกษาให้กับผู้ประกอบการในธุรกิจระดับขนาดกลางและขนาดย่อม และระดับชุมชน (เช่นโอทอป) ในเขตภาคเหนือตอนล่าง คณะฯมองว่าการวัดผลความเป็นเลิศที่แท้จริงนั้นดูได้จาก คุณภาพ ความตั้งมั่นและทุ่มเท พร้อมกับความเป็นผู้นำของบัณฑิตที่จบการศึกษา และยังสามารถสร้างประโยชน์ให้กับหน่วยงานที่ทำงาน รวมทั้งชุมชนและสังคมอีกด้วย

สุดท้ายดิฉันขอกล่าวต้อนรับการเข้าสู่คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสารอีกครั้ง เรามาเดินทางร่วมกันในการเรียนรู้ทักษะและการสร้างและได้รับองค์ความรู้ใหม่พร้อมกัน ไปกับการสร้างเครือข่ายและประสบการณ์ที่มีคุณค่าต่ออนาคตของคุณและของประเทศชาติต่อไปรองศาสตราจารย์ ดร.วิชญานัน รัตนวิบูลย์สม
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร