ประวัติของคณะฯ

วันที่ 1 ตุลาคม 2546 คณะอนุกรรมการสถาบันประจำมหาวิทยาลัย
(อ.ก.ม.) เห็นชอบให้จัดตั้ง คณะใหม่ คือคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ (ชื่อเดิมของคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร) โดยแยกออกจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เดิม

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • Address:99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง
    จ.พิษณุโลก 65000
  • Phone:055964949
  • Email: info_bec@nu.ac.th

Cooperative education (CO-OPERATIVE EDUCATION: CO-OP)

   Cooperative education (Co-op) is an education system focusing on the experience gained from the work in the establishment (Work-based learning). The higher education institutions provide students who are studying in the undergraduate level to work systematically on the establishment before graduation. Student performance must be true full-time professional disciplines to meet and be beneficial to the workplaces virtually. One officer or employee is temporarily operating at the establishments to cooperate for a period of not less than 16 weeks. Within an operation, the establishment may require student cooperative education placements that are responsible for certainty by assignment, such as quality jobs, engineer assistant, academic assistant, job assistant, etc., or assign a task to a special project that is helpful to the workplace can be achieved within 16 weeks by supplying a trainer or an consultant (Job Supervisor or Mentor) acting as administration director of student cooperative education works.

   This is. The task of the cooperative education students may also receive benefits in addition to the salary, wages or other remuneration as appropriate from the establishment and after completing a mission, there will be a performance assessment by supervising instructors and consultant staff of cooperative education students