ประวัติของคณะฯ

วันที่ 1 ตุลาคม 2546 คณะอนุกรรมการสถาบันประจำมหาวิทยาลัย
(อ.ก.ม.) เห็นชอบให้จัดตั้ง คณะใหม่ คือคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ (ชื่อเดิมของคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร) โดยแยกออกจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เดิม

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • Address:99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง
    จ.พิษณุโลก 65000
  • Phone:055964949
  • Email: info_bec@nu.ac.th

ตรวจสอบผลการขอปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

รหัสนิสิต ชื่อ-สกุล เบอร์ สถานที่สหกิจศึกษา จังหวัด สถานะการตอบรับ อาจารย์นิเทศ
59340671 ขนิษฐา เอกภูมิ 097-9212350 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แพร่ แพร่  
58347862 เมธาวี สิงห์เวียง 087-7311131 มหาวิทยาลัยนเรศวร (2 ธค.62-28 กพ.63) พิษณุโลก  
59341838 ณัฐพล ทองคำสุก  
59162556 พิลาวรรณ พงษ์ทุมพระ  
59348127 ภัทราภา เจริญศิลป์ 088-2726308 บริษัท อินดัสเตรียล โพรวิชั่น จำกัด กรุงเทพฯ  ชาตรี ปรีดาอนันทสุข
59347953 จรรยพร ซาววงค์ 099-3832789  ศิริวรรณ กิจโชติ
59347946 จุฑารัตน์ ถ้วนถี่ 083-1631302 บริษัท อินดี้ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด พิษณุโลก  ภาวิณี สตาร์เจล
59347571 อิสสรีย์ แย้มกรณ์ 086-3023400 บริษัท พี เอ เอส พืชผลส่งออกและไซโล จำกัด (ศรทอง) สุโขทัย  สุกิจ ขอเชื้อกลาง
59347281 อริสรา ฤกษ์เมือง 062-2469198 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลกรุงเทพ กรุงเทพฯ  นลินี เหมาะประสิทธิ์
59347137 อมกฤต ฝันนิมิตร 0877723087 บริษัท เดลิเวอรี่ ฮีโร่ (ประเทศไทย) สาขาพิษณุโลก พิษณุโลก  ภาวิณี สตาร์เจล
59347120 อภิวัต เขียวจันทร์แสง 086-3223023 บริษัท โพสเซฟี่ กรุ๊ป จำกัด (ไทย ออปโป้ จำกัด) กรุงเทพฯ  ชาตรี ปรีดาอนันทสุข
59347007 อติกานต์ วงษ์ไพบูลย์  
59346819 สุเมธินี ทิพย์ดวงตา 082-4792247 บริษัท เดอะบูลสกายรีสอร์ท สาขาเขาค้อ เพชรบูรณ์  วราวุธ ฤกษ์วรารักษ์
59346604 สุนิสา ผิววันดี 082-1632549 โรงแรม ฟาวน์เท่น ทรี รีสอร์ท เขาใหญ่ ปากช่อง นครราชสีมา  นันทวัน เหลี่ยมปรีชา
59346536 สุธินี หงษ์สง่า 082-7801015 บริษัท สกุลช่าง ทรานสปอร์ต จำกัด ชลบุรี  ศิริวรรณ กิจโชติ
59346215 สวพล โรงอ่อน 090-9042337 บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กรุงเทพฯ  มาร์ฎา ชยทัตโต
59345683 ศศิธร อินมา 098-8156019 บริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) อุตรดิตถ์  กฤชชา ยาวิเศษ
59345423 วันวิสา อินเกิด 084-5982292 บริษัท เชียงใหม่วีระวิศวการ จำกัด เชียงใหม่  กฤชชา ยาวิเศษ
59345362 วัชรากร ไกรเกตุ 084-8188885 บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด (สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัล(เชียงใหม่) เชียงใหม่  กฤชชา ยาวิเศษ
59345331 วสันต์ วรรธนะพินทุ 090-2498973 บริษัท พลาสติกเซ็นเตอร์ จำกัด เพชรบูรณ์  นันทวัน เหลี่ยมปรีชา

1 2 3 4 5 6 ... 92 >>

จำนวนรายการทั้งหมด 1834 รายการ