ประวัติของคณะฯ

วันที่ 1 ตุลาคม 2546 คณะอนุกรรมการสถาบันประจำมหาวิทยาลัย
(อ.ก.ม.) เห็นชอบให้จัดตั้ง คณะใหม่ คือคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ (ชื่อเดิมของคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร) โดยแยกออกจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เดิม

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • Address:99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง
    จ.พิษณุโลก 65000
  • Phone:055964949
  • Email: info_bec@nu.ac.th

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสาร

  สำหรับนิสิต สหกิจ/ฝึกงาน
ใบสมัครสหกิจ Co-op 01 (สหกิจ)   แบบขอฝึกงาน (BEC 7-1) (ฝึกงาน)  
แบบสรุปการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา Co-op 09   ประเมินตนเองในการปฏิบัติงานของนิสิตสหกิจฯ Co-op 011  
รู้ลึกรู้จริงกับสหกิจศึกษา (24 พ.ย. 60)   NU_Co-op ไม่ยุ่งยากอย่างที่คิด (19 ธค.60)  
ตัวอย่างการเขียนรายงานสหกิจศึกษา   Template รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  
  สำหรับสถานประกอบการ
แบบเสนองานสหกิจ Co-op 02      
  สำหรับอาจารย์
อ.นิเทศ ประเมินสถานประกอบการ Co-op 07-1   อ.นิเทศ ประเมินการปฏิบัติงานนิสิต Co-op 07-2  
อ.นิเทศ ประเมินรายงาน Co-op 07-3   อ.นิเทศ ประเมินผลการนำเสนอรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา Co-op 10  
ขอความอนุเคราะห์เข้านิเทศงานนิสิต   คำสั่งอาจารย์นิเทศ ฝึกงาน สหกิจ  
  เอกสารส่งพร้อมหนังสือส่งตัว
ประเมินนิสิตโดยที่ปรึกษา พี่เลี้ยง Co-op 08-1   ประเมินรายงานโดยที่ปรึกษา พี่เลี้ยง Co-op 08-2  
  โครงการการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work Integrated Learning : WIL)
ใบสมัคร WIL