ประวัติของคณะฯ

วันที่ 1 ตุลาคม 2546 คณะอนุกรรมการสถาบันประจำมหาวิทยาลัย
(อ.ก.ม.) เห็นชอบให้จัดตั้ง คณะใหม่ คือคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ (ชื่อเดิมของคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร) โดยแยกออกจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เดิม

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • Address:99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง
    จ.พิษณุโลก 65000
  • Phone:055964949
  • Email: info_bec@nu.ac.th

คุณสมบัติของนิสิตสหกิจศึกษา

คุณสมบัติของนิสิตสหกิจศึกษา ภายในประเทศ
1. มีผลการเรียนตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป
2. ผ่านรายวิชาพื้นฐานที่สาขาวิชาพื้นฐานที่สาขาวิชากำหนดเป็นรายวิชาเงื่อนไขของรายวิชาสหกิจศึกษา
3. มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เคยผิดระเบียบวินัยนักศึกษา
4. มีวุฒิภาวะและสามารถพัฒนาตนเองได้ดี

คุณสมบัติของนิสิตสหกิจศึกษา ภายนอกประเทศ [ รายละเอียด ]