ประวัติของคณะฯ

วันที่ 1 ตุลาคม 2546 คณะอนุกรรมการสถาบันประจำมหาวิทยาลัย
(อ.ก.ม.) เห็นชอบให้จัดตั้ง คณะใหม่ คือคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ (ชื่อเดิมของคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร) โดยแยกออกจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เดิม

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • Address:99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง
    จ.พิษณุโลก 65000
  • Phone:055964949
  • Email: info_bec@nu.ac.th

ลักษณะของสหกิจศึกษา

สหกิจศึกษามีคุณลักษณะที่เป็นจุดเด่นในตัวเองดังนี้
1. เป็นระบบการศึกษา ที่เสริมสร้าง ให้นิสิตมีความพร้อมด้านงานอาชีพ (Professional Career) เพิ่มเติม จากวิชาการ และการปฏิบัติงานพื้นฐาน (Basic Training) ทำให้มั่นใจว่า จะได้บัณฑิตที่มีความสามารถสูง และตรงกับความต้องการ ของตลาดแรงงานมากยิ่งขึ้น
2. คณาจารย์ เจ้าหน้าที่สหกิจศึกษา และหัวหน้างานในสถานประกอบการ ทั้งหมดมีส่วนร่วมกัน สนับสนุนการฝึกฝนของนิสิต
3. การผสมผสาน ของวิชาการ และประสบการณ์ทำงานจริงนี้ ต้องการการประสานงาน อย่างใกล้ชิดระหว่าง บุคลากรจากสถานศึกษา และสถานประกอบการ

   มหาวิทยาลัย ได้เน้นการวางรูปแบบ ของหลักสูตรการเรียนการสอน เพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีคุณสมบัติ ตรงตามที่ สถานประกอบการ ต้องการ มากที่สุด จึงได้กำหนดคุณลักษณะสำคัญ มีทักษะ 4 ประการ ได้แก่
1. ทักษะมนุษย์ (Humanware)
2. ทักษะการจัดการ (Orgaware)
3. ทักษะข้อมูล(Infoware)
4. ทักษะเทคโนโลยี (Technoware)

   หรือกล่าวโดยสรุปแล้ว มหาวิทยาลัย ต้องการผลิตนักเทคโนโลยี ที่มีความสามารถ ในระดับที่เรียกว่า รู้จริงและ ทำเป็น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ดังกล่าว มหาวิทยาลัยจึงได้ใช้กลยุทธ์ การจัดหลักสูตรการเรียนการสอน ดังนี้
1. เพิ่มประสบการณ์จริง เพื่อเตรียมความพร้อม ด้านทักษะงานอาชีพ โดยนำหลักการของ สหกิจศึกษา(Cooperative Education) มาใช้เป็นแห่งแรกในประเทศไทย
2. จัดหลักสูตร ให้มีการผสมผสาน สาระของวิชาการด้านต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ในลักษณะสหวิทยาการ(Multidisciplinary Approach)

   ในส่วนของสหกิจศึกษานี้เอง ที่นิสิตจะได้มีโอกาส เข้าปฏิบัติงานจริง ในสถานประกอบการ ในฐานะพนักงานเต็มเวลา และจะเกิดการเรียนรู้ เรื่องการผสมผสาน วิชาการเข้ากับ ภาคทฤษฎี
เกิดการพัฒนาตนเอง ให้พร้อมในทุกๆ ด้าน สำหรับการปฏิบัติงานอาชีพหลังจากสำเร็จการศึกษา