ประวัติของคณะฯ

วันที่ 1 ตุลาคม 2546 คณะอนุกรรมการสถาบันประจำมหาวิทยาลัย
(อ.ก.ม.) เห็นชอบให้จัดตั้ง คณะใหม่ คือคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ (ชื่อเดิมของคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร) โดยแยกออกจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เดิม

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • Address:99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง
    จ.พิษณุโลก 65000
  • Phone:055964949
  • Email: info_bec@nu.ac.th

Master's DegreeMaster of Business Administration Program in Strategic Information Technology Management

Main Objectives of the Curriculum

           To produce graduates with up-to-date information technology who can use English as a global language, integrate business and information technology management, build a great of organizational culture based on ethics and the sufficiency economy, and apply knowledge for the skills of leadership and teamwork.

Instructional Model
• Plan A1
  - Non-credit courses (10 credits)
  - Thesis (36 credits)
Plan A2
  - Core courses (18 credits)
  - Elective courses (6 credits)
  - Non-credit courses (10 credits)
  - Thesis (12 credits)

Course Highlights
1. Strategic Information Technology Management for Executives
2. Strategic Corporate Innovation Management
3. Strategic Knowledge Management
4. Digital Marketing Managementv
5. Business Process Modelling
6. Information and Communication Technology Project Planning and Management
Student Admission
  • Plan A 1 (Monday – Friday)
  1/2018 course size: 5, 2/2018 course size: 5
  • Plan A 2 (Monday – Friday)
  Couse size: 5 students   • Plan A 2 (Saturday – Sunday)
  Course size: 10 students

Specific Admission Requirements
For Plan A, hold a bachelor's degree in any field of business computing, business management, computer science, or educational technology.

Structure