ประวัติของคณะฯ

วันที่ 1 ตุลาคม 2546 คณะอนุกรรมการสถาบันประจำมหาวิทยาลัย
(อ.ก.ม.) เห็นชอบให้จัดตั้ง คณะใหม่ คือคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ (ชื่อเดิมของคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร) โดยแยกออกจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เดิม

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • Address:99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง
    จ.พิษณุโลก 65000
  • Phone:055964949
  • Email: info_bec@nu.ac.th

Master's Degree


Master of Arts Program in Tourism and Hospitality Management

Main Objectives of the Curriculum
          Intensive study which integrates theory and practice on adapting, meeting challenges, and creative ability both in demand and supply of the tourism industry in Thailand and ASEAN.

Instructional Model
• Plan A (Monday – Friday)
- Core courses (15 credits)
- Elective courses (9 credits)
- Non-credit courses (6 credits)
- Thesis (12 credits)
• Plan B (Saturday – Sunday)
- Core courses (15 credits)
- Elective courses (15 credits)
- Non-credit courses (6 credits)
- Independent study (6 credits)

Specific Admission Requirements
At least 1 year of work experience or on the decision of the committee.

Course Highlights
1. Tourism and Hospitality Industry Development
2. Multidisciplinary Studies in Tourism and Hospitality Industry Management
3. Tourist Behavior and Culture Analysis
4. Tourism Destination and Hospitality Facilities Management
5. Human Resources Management in Tourism and Hospitality Industry
Student Admission
• Plan A (Monday – Friday)
1/2018 course size: 10, 2/2018 course size: 10
• Plan B (Saturday - Sunday)
1/2018 course size: 20, 2/2018 course size: 20
*(The program will not open if there are less than 10 students.)

Register   Structure