ประวัติของคณะฯ

วันที่ 1 ตุลาคม 2546 คณะอนุกรรมการสถาบันประจำมหาวิทยาลัย
(อ.ก.ม.) เห็นชอบให้จัดตั้ง คณะใหม่ คือคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ (ชื่อเดิมของคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร) โดยแยกออกจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เดิม

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • Address:99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง
    จ.พิษณุโลก 65000
  • Phone:055964949
  • Email: info_bec@nu.ac.th

Master's Degree


Master of Accountancy Program

Main Objectives of the Curriculum
          To produce graduates in the field of accountancy following the trends in technology to receive social acceptance at an international level and use the knowledge to solve practical problems and for idea development to meet the needs of accounting, including accounting management and any field which concerns business.

Instructional Model
• • Plan A (Monday – Friday)
   - Core courses (18 credits)
   - Elective courses (6 credits)
   - Non-credit courses (6 credits)
   - Thesis (12 credits)
• • Plan B (Saturday – Sunday)
   - Core courses (18 credits)
   - Elective courses (12 credits)
   - Non-credit courses (6 credits)
   - Independent study (6 credits)

Specific Admission Requirements
• Plan A
Hold a bachelor's degree in accountancy
• Plan B
Must study a basic accounting course if the bachelor's degree is in another field.

Course Highlights
1. Accounting Information Systems Management
2. Financial Reporting Standards and Financial Statements Preparation
3. Control and Information Technology Audit
4. Financial Analysis
5. Risk Analysis and Internal Control
6. Financial Instrument Management

Student Admission
• Plan A (Monday – Friday)
Course sizes: 5
• Plan B (Saturday – Sunday)
Course size: 30

Register   Structure